FAQ

         

                 บริการรับ-ส่งผู้ป่วยด้วยเครื่องบินพยาบาล

         ถาม : บริการนี้คืออะไร ?
         ตอบ : เป็นบริการไปรับผู้ป่วยยังสถานที่ต้นทางเพื่อไปส่งยังจุดหมายปลายทาง โดยใช้เครื่องบินเป็นยานพาหนะ
                  ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์พยาบาล และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

         ถาม : ระยะทางของการให้บริการจากต้นทางจนถึงปลายทางเป็นอย่างไร ?
         ตอบ : ทั่วประเทศไทยรวมไปถึงต่างประเทศ แต่ระยะทางที่เหมาะสมไม่ควรต่ำกว่า 300 กม.

         ถาม : การบริการนี้ผู้ว่าจ้างจะต้องช่วยติดต่อประสานงานในเรื่ิองใด ?
         ตอบ : ผู้ว่าจ้างไม่ต้องช่วยเหลือสิ่งใดเลย เพราะเป็นการให้บริการทั้งวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ ให้บริการด้วยการไปรับ
                  ผู้ป่วยถึงเตียงต้นทางและไปส่งจนถึงเตียงจุดหมายปลายทาง
โดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ตลอดเวลา
                  ผู้ว่าจ้างเพียงแต่ต้องติดต่อกับสถานที่จุดหมายปลายทางให้เรียบร้อยก่อนการใช้บริการ