VIDEO CLIP

                            

                            ลักษณะเฉพาะของชุดยกผู้ป่วย

         : ตัวลิฟท์ทำจากอลูมิเนียมซึ่งมีน้ำหนักเบา น้อยกว่า 8 กิโลกรัม

         : ยกคนที่มีน้ำหนักได้มากถึง 110 กิโลกรัม

         : สามารถติดตั้งได้กับรถเก๋ง 2 & 3 ประตู

         : ติดตั้งได้เกือบทุกรุ่นของรถยนต์ 4 หรือ 5 ประตู รวมทั้งรถ SUV, PPV

           และรถตู้

         : ติดตั้งแล้วสามารถใช้งานกับเบาะเดิมของรถได้

         : สามารถยกขึ้นหรือวางลงมาได้ในกรณีฉุกเฉิน

         : ชุดแขนยกมีความโค้งเพื่อแนบไปตามร่างกาย

         : ใช้ไฟ 12 โวลท์ จากแบตเตอรี่ในรถยนต์

         : สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมเพื่อมาใช้ยกผู้ป่วยภายในบ้าน

         : สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมเพื่อมาใช้ยกผู้ป่วยภายในห้องน้ำ

         : สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมชุดฐานล้อ ซึ่งใช้สำหรับพาผู้ป่วยเคลื่อนที่

           ภายในบ้านหรือบนพื้นราบ และชุดฐานล้อนี้สามารถพับเก็บเฟื่อสะดวก       

           ในการจัดเก็บสำหรับการเดินทาง