บริการรับ-ส่งผู้ป่วยด้วยรถพยาบาล (Ambulance)

          ให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยทั่วประเทศไทย ด้วยรถพยาบาลพร้อมด้วยพยาบาลและเครื่อง

          มือแพทย์ ติดต่อสอบถามข้อมูล หรือแจ้งสถานที่และเวลาที่ต้องการใช้รถพยาบาล

          กรุณาโทร 08-9922-3300

 

               

                    บริการรับส่งผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย/พิการ โดยรถเข็นติดรถยนต์

           ให้บริการรับ-ส่งผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหรือผู้พิการ ด้วยรถเก๋ง รถ SUV ซึ่งติดตั้งชุดรถเข็น

           ติดรถยนต์ สามารถไปรับผู้พิการถึงที่นั่งในบ้านด้วยรถเข็น พร้อมทั้งพาผู้นั่งรถเข็น

           เข้าหรือออกจากรถยนต์ได้โดยไม่ต้องลุกจากเก้าอี้รถเข็นเลย เพื่อความสะดวกสบาย
      
           ของผู้ใช้บริการ  อีกทั้งมีความรู้สึกดีในการเดินทางเช่นคนปรกติทั่วไปที่ใช้ยานพาหนะ

           รถส่วนตัว สนใจการขอใช้บริการนี้  กรุณาโทร 08-4767-6600