รถเข็นติดรถยนต์

    ถูกออกแบบมาให้สามารถเลื่อนตัวเก้าอี้
    ของรถเข็นเข้าไปนั่งอยู่ในตำแหน่งด้าน
    หน้ารถข้างคนขับเมื่อติดในรถยนต์
    เมื่อถึงที่หมายก็เลื่อนตัวเก้าอี้ออกจาก
    รถเพื่อใช้เป็นเก้าอี้รถเข็นตามปรกติ
  
    ทุกขั้นตอนใช้คนเพียงคนเดียวในการ
    ปฏิบัติ เพราะไม่ต้องยกผู้ป่วย   
   
  


  บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยเครื่องบินพยาบาล
  เคลื่อนย้ายภายใต้การดูแลของแพทย์และทีมพยาบาลที่ฝึกมาโดยเฉพาะ   
    


  
  
ลิฟท์ยกรถเข็นเข้า-ออกรถยนต์

  ใช้ยกรถเข็นผู้ป่วยเพื่อพาเข้าไปในรถ
  รวมทั้งยกรถเข็นออกลงมาจากรถเมื่อ
  ถึงที่หมาย ควบคุมการทำงานด้วย
  รีโมทคอนโทรล

  มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้เป็นอุปกรณ์
  ที่เหมาะกับการติดตั้งในรถตู้ หรือรถที่
  ใหญ่กว่า

                                           

 

  บริการรับส่งผู้ป่วยด้วยรถพยาบาล

  สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางโดยใช้รถ
  พยาบาลไปยังสถานที่ทุกแห่งทั่ว
  ประเทศ
 
  

  

 

   
ลิฟท์ยกผู้ป่วยเข้า-ออกรถยนต์

  ใช้ยกผู้ป่วย/พิการให้ลอยขึ้น แล้วจึง
  พยุงเข้าหรือออกจากรถ ทำงานด้วย
  มอเตอร์ไฟฟ้า สั่งงานโดยใช้รีโมท
  คอนโทรล
   


บริการรับส่งผู้พิการด้วย
รถเข็นติดรถยนต์ส่วนบุคคล

     สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางโดย
     ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่ติดตั้ง
     อุปกรณ์ชุดรถเข็นติดรถยนต์